Omslag

Glänta 1.04

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

1.04. Innehållsförteckning

Fredrika Spindler & Jan HolmgaardInledning

Att skapa en händelse, hur liten den än är, det mest ömtåliga av allt, det är motsatsen till att ställa till med ett drama eller att ställa till med en historia. Att älska dem som har den förmågan: när de kommer in i ett rum är de inte personer, karaktärer eller subjekt, de är en atmosfärisk variation, en nyansförändring, en oförnimbar molekyl, en diskret befolkning, en dimma eller ett duggregn. Då har allt i sanning förändrats. De stora händelserna är heller inte av annat slag: kampen, revolutionen, livet, döden… 

Gilles Deleuzes tänkande, som oupphörligt kretsar kring händelsens uppkomst, drabbar oss sedan mer än ett halvt sekel tillbaka. Förvisso är det i renaste mening en filosofisk händelse: en kraft som verkar enligt de termer han själv använder – tänkandet som rhizom, som flyktlinje, som skillnad och repetition. Men det är också en händelse som affektion: Deleuzes tänkande förändrar alltid de områden som det genomkorsar; filosofin lika mycket som litteraturen, konsten, politiken och samhällsanalysen, filmen, poesin och vetenskapen. 

Betraktar man Deleuzes filosofiska gärning i dess helhet framträder en märkvärdig kombination av mångsidighet och konsekvens med djupgående verkningar, manifesterat i de omvälvande läsningarna av klassiska filosofer som Hume, Spinoza, Leibniz, Kant och Nietzsche, i utvecklingen av det egna filosofiska tänkandet i böcker som Différence et répétition och Logique du sens, i de gränsöverskridande politiska verken skrivna tillsammans med Félix Guattari, samt i de verk som ägnas åt konst, film och litteratur. 

Att Gilles Deleuzes tänkande utgör en ständigt pågående händelse för oss beror kanske inte främst på att han har erbjudit innovativa tolkningar eller nyläsningar av traditionstyngda ämnen. Det centrala, och ständigt återkommande i Deleuzes tänkande, är hans förmåga att alltid gå till botten med den sak han valt som föremål för sin analys, det må sedan vara Humes empirism eller själva grundfrågan om vad som utmärker ett filosofiskt ”begrepp” överhuvud. Ständigt och oförtrutet återkommer Deleuze till behovet att se bortom och förbi alla gängse definitionsformer, att tränga bortom alla fixerade och redan etablerade positioner, för att istället förorda den ständigt skiftande, rörliga och obestämbara underström av potentialitet som egentligen beledsagar varje ämne och disciplin. Denna hållning misstolkades länge som en omstörtande och destruktiv verksamhet, men bör i själva verket betraktas som motsatsen. Deleuzes arbeten syftar alls inte till att störta filosofin, litteraturen eller konsten i ett fördärvligt kaos där vi inte längre har några rätttesnören att hålla oss till. Snarare förordar han en dynamisk och rörlig, ”levande” för att tala med hans egen terminologi, syn på filosofin och allt som kommer i dess väg. Istället för att utgå från redan definierade begrepp och etablerade vetenskapliga och filoso- fiska sanningar, fäster Deleuze vår uppmärksamhet på behovet att ständigt undersöka premisserna och förutsättningar för dessa vedertagna sanningar. Det vi därmed förlorar i kraft av trygghet tar vi igen genom att blåsa nytt liv i stelnade former som för länge sedan har tjänat ut sin roll som dynamiska bärare av insikt eller som instrument för kritisk och kreativ reflexion. 

Tidskrifterna Aiolos och Glänta har med detta samarbetsprojekt försökt att spegla både den mångfald och den konsekvens som präglar Deleuzes gärning. Ett stort urval texter av Deleuze i svensk översättning ger läsaren en god inblick i denna mångsidighet och erbjuder, för första gången på svensk mark, en allmän introduktion till Deleuzes unika tänkande. Ett stort antal skribenter bidrar med sina originaltexter till en fördjupad bild av Deleuzes filosofi och till att belysa det vittförgrenade inflytande på samtiden som hans tänkande har fått. Att tala och att skriva om en annan författare eller tänkare innebär alltid redan en förskjutning, ett undanhållande, en deformering och en nödvändig otrohet. Ändå är det vår förhoppning att vi i detta, som ett eko av den förhoppning Deleuze själv uttryckte gällande den svåra uppgiften att skriva om någon annan, lyckats återge ”något av den glädje, den kraft, det kärleksfulla och politiska liv, som denne förmådde ge, uppfinna…”
 

Tillbaka