Omslag

Böcker | 2012

Relationens filosofi – Omfångets poesi

Édouard Glissant

Kreolisering, arkipelagiskt tänkande, opacitet, relation, spår och kringflackande – i Relationens filosofi ryms alla de viktigaste begreppen i Glissants långa författarskap. Det är ett sällsamt tänkande som växer fram ur erfarenheterna från de karibiska öarna: det koloniala arvet och den kreolska kulturen. Att få kunskap är ”bokstavligen att röra sig från plats till plats” skriver Glissant, och syftar på textens geografi lika mycket som på världens. Ordens och tankens rotlöshet blir en förutsättning för en filosofi i vardande. Men denna texts utpräglat poetiska rörelse är även politisk. Det är en filosofi som varken förbiser eller söker försoning med den smärtsamma historien – de sjunkna slavskeppen och de tystade ursprungen – utan istället gör den till sin utgångspunkt och använder den för att driva vidare in i framtiden.

Édouard Glissant föddes på Martinique 1928 och var en av det franskspråkiga Karibiens mest säregna poeter och filosofer. När han avled 2011 lämnade han ett omfattande verk efter sig, vars inflytande över samtida teori och skönlitteratur ännu är oöverskådligt. Under sin livstid hann Glissant skriva femton essäsamlingar, åtta romaner, lika många diktsamlingar och en pjäs. Relationens filosofi är det första av Glissants filosofiska verk som ges ut på svenska.


Relationen… | Recensionsklipp

”Mot idéer om enhet ställer han relationen, mot det lika ställer han det olika, mot kravet på översättbarhet ställer han det ogenomskinliga. Ett av de begrepp som är viktiga hos honom är just ”opacitet”. Den koloniala logikens eurocentrism har omvandlat den andre till ett objekt för kunskap, reducerat och låst fast denne i en kategori. Glissant hävdar istället en relation som respekterar den andres rätt att förbli obegriplig, ogripbar.”
Patricia Lorenzoni i Helsingborgs Dagblad

”När jag nu läser honom vecklar hela denna sällsamma ordvärld ut sig. Den är förankrad i en distinkt tolkning av världen och människan efter kolonialismen. Men den är skriven som poesi. Ibland tvingas man ersätta förståelse med njutning; glida över dyningarna och låta metaforerna skölja genom sinnena. Att översätta honom är rent hjältemod.”
Per Wirtén i Sydsvenskan

”I Christina Kullberg och Johan Sehlbergs otroligt väl utförda översättning möts vi i 'Relationens filosofi' av en komplext spunnen väv av etnologi, filosofi, estetik; och allt sammanstrålar i Glissants total-värld, där allt relaterar till och är en del av varandra.”
Viola Bao i Tidningen Kulturen 

Läs också Cecilia Sjöholms understreckare i SvD