Omslag

Böcker | 2006

Lovtal till intet – Essäer om filosofisk hermeneutik

Marcia Sá Cavalcante Schuback

”Mötet med det förflutna – det redan tänkta, det redan sagda, det bekanta, traditionen, minnet – innefattar ett svårgripbart improvisatoriskt moment, där ett nytt tänkande, ett nytt ord uppstår. Detta är vad hermeneutik handlar om, en hermeneutik som tar föreställningsförmågans roll i förståelsen på allvar och betraktar inflytande, inspiration, improvisation som fundamentala moment i förståelsen. Därmed upptäcker vi att förståelse också är skapande. Det är i förståelsen som en strid med det att inte längre ha (det förflutna) och att ännu inte ha (framtiden) som det nya kan skapas på nytt och skapandet självt kan få en ny innebörd i intets blixtrande skeende. Det gäller att kunna lyssna till tänkandets skeende, skeendets tilltalande närvaro. Det är ett lovtal till intet.”

I Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback dörren för ett annorlunda sätt att förstå hermeneutiken. Hon söker sig tillbaka till tolkningslärans otänkta utgångspunkter och presenterar – utifrån läsningar av bland andra Aristoteles, Xenofanes, Schleiermacher, Gadamer och Nietzsche – en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå. Lovtal till intet är nr 5 i skriftserien Logos/Pathos.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, född 1957, är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat i filosofi vid Universidade Federal do Rio de Janeiro, skrivit flera böcker samt översatt bland annat Martin Heideggers Sein und Zeit till portugisiska.


Lovtal til… | Recensionsklipp

”Det är en gåva till svensk humaniora, som låter samtalet åter bli en grundform för förståelsen.”
Anders Olsson i Dagens Nyheter

”Schubacks bok är en viktig bok. Och ovanlig. I åtta essäer med stor tidslig och tematisk räckvidd kring förhållandet hermeneutik och filosofi har hon av den hermeneutiska gärningen skapat ett existentiellt imperativ, och av en svensk bok en internationell angelägenhet”
Anna-Lena Renqvist i Ny Tid