Omslag

Böcker | 2004

Vecket – Leibniz & barocken

Gilles Deleuze

I Vecket: Leibniz och barocken sätter Deleuze Leibniz filosofi i förbindelse med en ”barock” estetik, dels som ett historiskt fenomen, men också som en konstnärlig och filosofisk tankemöjlighet i vår tid. Här når Deleuzes speciella sätt att kommentera sin fulländning, ett sätt som bygger på en fundamental identifikation med den författare han kommenterar – inget är honom mer fjärran än en kritik som vill påvisa svagheter och inkonsistenser. Deleuze spårar begreppet veck – le pli – på alla områden av Leibniz tänkande, från den monadologiska metafysiken till matematiken, fysiken, synen på materien etc. I Deleuzes läsning blir vecket till ett operationellt drag som i olika former – inveckling, utveckling, veckning – verkar inte bara i Lebniz tänkande, utan också inom såväl 1600-talets barocka konst som inom samtida estetiska uttryck som musiken, poesin och bildkonsten. Deleuze kallar ibland sitt sätt att läsa för en ”dramatiseringsmetod”, där det å ena sidan handlar om att tränga djupt in i det historiska materialet, och å andra sidan om att utveckla den egna tanken genom att skapa en historisk iscensättning. Ingenstans framträder detta i mer förtätad form än i denna volym. Boken framställer på en och samma gång en noggrann historisk analys och ett i högsta grad egensinnigt spekulativt tänkande.

Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–1994) har fått stor uppmärksamhet utanför filosofernas begränsade krets. Hans inflytande över den samtida diskussionen inom allt från arkitektur, film och psykoanalys till politisk teori är omfattande och genomgripande.


Vecket… | Recensionsklipp

”Oj.”
Malte Persson i Expressen.

”Det är oavbrutet fascinerande genom den dramatiska laddning som genomsyrar texten.”
Pauli Olavi Kuivanen i Norrköpings tidningar.