Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Daniel C Dennet Att förstå medvetandet hos människor och andra djur
Natur och Kultur 1999 . Översättning av Leif Åberg och Benny Kullinger.

Genre Populärvetenskap med filosofisk anstrykning.

Strategi Genom att med delvis Sokratiskt frågeteknik ställa oss till svars om medvetandet hos människor och djur argumenterar Dennet för att det faktiskt finns en kvalitativ skillnad mellan olika livsformers medvetande. Vi kanske inte kan avgöra om den skiljelinjen går mellan människor och djur, mellan djur och robotar eller mellan gnagare och kattdjur, men det finns en skillnad. Boken avhandlar balansgången mellan att vara allt för restriktiv när man tillskriver varelser medvetande och att vara för liberal. Att exempelvis hävda att Stockholmare inte har något medvetande – och vad man gör mot dem därför inte kan tillskrivas någon moralisk innebörd – har stor betydelse om det skulle visa sig att Stockholmare faktiskt har medvetande. Omvänt är det ett misstag att bekymra sig alltför mycket hur datorn eller blommorna i parken mår. Bennet menar att medvetande eller ej är centralt för om man bör ha ett moraliskt förhållningssätt till varelsen i fråga eller ej. Därmed får frågan en betydande etisk dimension. Även om Bennet poängterar att han ställer frågorna men utelämnar svaren, gör han mellan raderna klart att fanatiska abortmotståndare, militanta veganer och djurförsöksmotståndare är för liberala i sin syn på vilka varelser som har medvetande och de åtnjuter inte hans stöd.

Argument Dennet ställer uttrycken Vi bara jag och min hund och Vi bara jag och mitt ostron, mot varandra. Vi förstår då att en hund kan ha ett medvetande men vi tvivlar på att ostron har det, och att någonstans emellan dem går nog gränsen.

Kulmen Om vi vill upptäcka och förhindra tidigare okänt lidande i världen, måste vi studera varelsers liv, inte deras hjärnor. /(?)/ Om vi inte hittar lidande i de liv vi kan se /(?)/ kan vi känna oss förvissade om att det inte finns något osynligt lidande någonstans i dessa varelsers hjärnor.

Slutsats Att hävda att allt levande från spermier till försöksdjur har medvetande är vidskeplig dumhet. Men gränsen för varelsers medvetande är flytande och bör utforskas med omsorg.

Mikael Landén